BLUEPACK A/S almindelige handelsbetingelser

1.0 Gyldighed 

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2 Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er Bluepack A/S almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende.

2.0 Tilbud, ordrebekræftelse og pris

2.1 Alle skriftligt afgivne tilbud er bindende i 8 dage, således at tilbuddet skal være accepteret 8 dage fra dateringen af tilbuddet.

2.2 Stemmer Bluepack A/S’s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

2.3 Alle priser angives ekskl. moms, og køber må tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, afgifter og lignende i tidsrummet mellem tilbuds- og betalingsdato.

3.0 Salgsmateriale

3.1 Alle oplysninger og data i Bluepack A/S generelle salgsmateriale samt prislister kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til disse.

4.0 Betaling og kreditgivning

4.1 Der betales kontant ved leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet i fakturaen.

4.2 Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan alene ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger.

4.3 Efter forfaldsdagen tilskrives renter med 8% pr. måned fra forfaldsdagen indtil betaling. Ved fremsendelse af rykker betales et kompensationsgebyr på kr. 310,00 samt rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af Bluepack A/S.

4.5 Hvis købers betalingsevne efter Bluepack A/S opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er Bluepack A/S berettiget til som betingelse for ordrens udførelse at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen.

5.0 Aftagepligt

5.1 Køber har pligt til at aftage varerne senest 6 mdr. efter accept af tilbud, hvis der er tale om skaffevarer. Aftager køber ikke produkterne rettidigt, er Bluepack A/S berettiget til at fakturere færdigfremstillede produkter med 100% og halvfabrikata med 85% af den aftalte købesum. Bluepack A/S er samtidig berettiget til at fakturere lagerleje. Fakturerede produkter henligger for købers risiko. Er varerne ikke aftaget inden 1 år efter accept af tilbud, er Bluepack A/S berettiget til at kassere varerne.

6.0 Ejendomsforbehold

6.1 Det solgte forbliver Bluepack A/S ejendom, indtil samtlige beløb vedrørende ordren er betalt.

6.2 Bluepack A/S har ejendomsretten til produktionsværktøjer, tegninger og andet teknisk materiale vedrørende leverancen, herunder film og trykplader, uanset om køberen har betalt herfor, medmindre andet er aftalt skriftligt.

7.0 Levering

7.1 Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse.

7.2 Levering sker FCA Odense med mindre andet er skriftligt aftalt.

7.3 Uanset at der er en aftale om fri levering, vil der altid skulle betales et fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 195,00 for leverancer mindre end kr. 1.500,00.

7.4 Bluepack A/S forbeholder sig ret til dellevering.

7.5 Bluepack A/S forbeholder sig ret til at udskyde leveringsterminen på grund af omstændigheder som angivet i pkt. 13, såfremt der gives besked herom i rimelig tid, før levering skulle have fundet sted.

7.6 Varer på prøve eller varer der er udlånt af Bluepack A/S skal returneres i ubeskadiget og rengjort stand. Beskadiget emballage erstattes af køber.

7.7 Returvarer
• Ønsker du at returnere varer skal det ske mod forudgående skriftlig aftale. Vær opmærksom på, at vi modregner et returgebyr på 20% - med mindre andet er skriftligt aftalt.

• Hvis den returnerede vare beskadiges ved returnering, er det afsenders fulde ansvar.
• Ved fejlbestilling er kunden selv ansvarlig for retur transport.

8.0 Mængde- og kvalitetstolerancer

8.1 Bluepack A/S forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10% af den aftalte mængde, medmindre andet er skriftligt aftalt.

8.2 Produkters egenskaber, f.eks. vægt, dimension, rumfang, dekoration, farvevariation m.v. kan variere indenfor et vist toleranceområde. Produktet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dets værdier ligger indenfor de i branchen sædvanemæssige kvalitetstolerancegrænser, eller hvis det svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i de enkelte tilfælde.

8.3 Materiale fra køber såsom specifikationer, beskrivelser, tegninger, illustrationer m.v. anses alene for generelle retningslinjer og er ikke en del af nærværende aftale, medmindre andet er aftalt skriftligt.

9.0 Ansvar og forsinkelser

9.1 Bluepack A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse.

9.2 Bluepack A/S er alene ansvarlig for tab, som ikke overstiger købesummen for de forsinkede leverancer.

9.3 Bluepack A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes Bluepack A/S eller andre, for hvem Bluepack A/S er ansvarlig, som uagtsom.

10.0 Ansvar for mangler

10.1 Bluepack A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af mangler ved produkterne.

10.2 Bluepack A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne.

10.3 Ved levering af produkter har køber pligt til, inden det leverede tages i brug, at foretage forsvarlig kontrol af det leverede. Der skal endvidere løbende ske forsvarlig kontrol under påfyldning.

10.4 Såfremt der ikke foretages forsvarlig kontrol, eller der senere konstateres mangler som kunne/burde have været påvist før ibrugtagning, hæfter Bluepack A/S alene for værdien af de mangelfulde produkter.

Såfremt mangler først er eller burde/kunne have været påvist efter at ibrugtagningen er påbegyndt, hæfter Bluepack A/S med et beløb svarende til købesummen for de mangelfulde varer samt ibrugtagning og indhold.

10.5 Erstatning/kompensation jf. pkt. 10.3 og 10.4 kan aldrig overstige købesummen for den samlede mangelfulde leverance.

10.6 Bluepack A/S er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler herunder at foretage omlevering inden for en rimelig tid.

10.7 Såfremt afhjælpning/omlevering ikke kan finde sted, forbeholder Bluepack A/S sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage de mangelfulde produkter retur mod godtgørelse af købesummen, uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende overfor Bluepack A/S.

11.0 Reklamationer

11.1 Køber har pligt til at (lade) kontrollere varerne omhyggeligt, umiddelbart efter ankomst på destinationen. Eventuelle klager over skader eller fejl på varerne som skyldes materiale- eller fremstillingsfejl, samt forskelle – hvad angår mængde, vægt, sammensætning eller kvalitet – mellem de leverede varer og beskrivelsen af varerne på ordrebekræftelsen og/eller fakturaen, skal indgives skriftligt til sælgeren ikke senere end 8 dage efter varernes ankomst. Retten til at reklamere bortfalder, hvis der ikke reklameres indenfor den nævnte frist eller hvis varerne helt, eller for mere end 20%, er taget i brug.

12.0 Produktansvar

12.1 For skade forvoldt af defekte produkter hæfter Bluepack A/S alene i det omfang, det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser.

12.2 Bluepack A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne.
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af Bluepack A/S produkt forårsager.

12.3 Bluepack A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekte produkter.

12.4 Såfremt Bluepack A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Bluepack A/S skadesløs i det omfang, det følger af ovenstående. 12.5 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som Bluepack A/S.

12.6 Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

13.0 Force majeure og andre uforudsete omstændigheder

13.1 Medmindre Bluepack A/S har kunnet undgå en følge eller have afværget den, hæfter Bluepack A/S ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder.

13.2 Bluepack A/S skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.

14.0 Lovvalg og værneting

14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog skal den internationale købelov (CISG) ikke finde anvendelse. Sø- og handelsretten i København skal være værneting.

15.0 Fakturering

15.1 Fakturering. Fakturering sker elektronisk via elektronisk mail. Ved fremsendelse af faktura på papir opkræves faktureringsomkostning kr. 75,00 + moms.

 

Udgave 020620

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing